سه شب و چهار روز

دو شب و 3 روز

پنج شب و چهار روز

سه روز و سه شب